અમારો સંપર્ક

અમારો સંપર્ક

 • પૂ.શ્રી વિસામણબાપુની જગ્યા - પાળિયાદ
             પાળિયાદ - ૩૬૪૭૨૦.
             તા.જિ.બોટાદ
 • (૦૨૮૪૯) ૨૮૨૬૨૫/૨૮૨૩૫૧,
             ૮૭૫૮૧૦૪૦૪૦,
             ૮૪૬૯૧૦૪૦૪૦
 • info@vihaldham.org
 • www.vihaldham.org

Map